Vilkår for brug

OSRAM - Vilkår for brug

1. Anvendelsesområde

1.1 En hvilken som helst brug af dette websted ("OSRAM websted"), som tilbyde af OSRAM GmbH og/eller dets datterselskaber ("OSRAM") er underlagt disse vilkår for brug. Disse vilkår for brug kan rettes, ændres eller erstattes af andre vilkår og betingelser, f.eks. for køb af varer og tjenesteydelser. Log-ins til denne hjemmeside, eller hvis log-in ikke er påkrævet, adgang til eller brug af dette websted, betyder accept af disse vilkår for brug i den aktuelle version.
 
1.2 Forudsat at brugeren anvender OSRAMs websted som erhvervskunde, dvs. til erhvervsformål, forretning eller profession, eller på vegne af et offentlig myndighed eller virksomhed, finder § 312e, stk.1, afs. 1, nr. 1-3 i den tyske civillov ikke anvendelse.

2. Ydelser

2.1 OSRAMs websted indeholder specifikke oplysninger og software, samt - som tilfældet kan være - tilhørende dokumentation til visning eller downloading.
 
2.2 OSRAM forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at indstille driften af ​​OSRAMs websted, helt eller delvist. På grund internettets og edb-systemers karakter, kan OSRAM ikke påtage sig noget ansvar for den ​​OSRAM webstedets kontinuerlige tilgængelighed.

3. Registrering, adgangskode

3.1 Nogle af siderne på OSRAMs websted kan være beskyttet med adgangskode. Af hensyn til sikkerheden generelt og for forretningstransaktionerne, har kun registrerede brugere må adgang til sådanne sider. OSRAM forbeholder sig retten til at nægte registrering til en hvilken som helst bruger. Især forbeholder OSRAM sig ret til at kræve brugerregistrering for sider, som tidligere var frit tilgængelige. OSRAM har til enhver tid ret til og uden pligt til at begrunde, at nægte brugeren ret til at få adgang til password-beskyttet område ved at blokere dennes brugerdata (som defineret nedenfor), specielt hvis brugeren

  • oplyser forkerte data til registreringsformål
  • overtræder disse vilkår for anvendelse eller undlader at udøve tilstrækkelig omhu med håndteringen sine brugerdata
  • overtræder gældende love ved adgang til eller brug af OSRAMs websted
  • ikke har benyttet sig af OSRAMs websted i længere tid.

3.2 Under registreringen skal brugeren give korrekte oplysninger, og, hvis oplysningerne ændres i løbet af tiden, opdatere disse oplysninger (online, i det omfang det er muligt) uden unødig forsinkelse. Brugeren sikrer, at e-mail-adressen, som opgives til Osram, er aktuel på alle tidspunkter og er en adresse, hvor brugeren kan kontaktes.
 
3.3 Efter registrering vil brugeren blive forsynet med en adgangskode bestående af et bruger-id og en adgangskode ("brugerdata"). Ved første adgang skal brugeren ændre den adgangskode, som OSRAM til en adgangskode, som kun kendes af brugeren. Brugerdata tillader brugeren at vise ændringer i sine data eller give eller tilbagekalde samtykke til behandling af disse data.
 
3.4 Brugeren skal sørge for, at brugerdata ikke er tilgængelige for tredjeparter og hæfter for alle transaktioner og andre aktiviteter, som udføres med dennes brugerdata. Ved afslutningen af ​​hver online session skal brugeren logge af fra området, som er beskyttet med adgangskode. Hvis og i det omfang, brugeren får kendskab til, at tredjeparter misbruger dennes brugerdata, skal brugeren underrette OSRAM herom skriftligt uden unødig forsinkelse og med omgående e-mail hvor relevant.
 
3.5 Efter modtagelsen af ​​meddelelsen iht. afsnit 3.4, vil OSRAM nægte adgang til området, som er beskyttet med adgangskode, for disse brugerdata. Adgang vil kun være mulig for brugeren igen efter ansøgning til OSRAM eller ved ny registrering.
 
3.6 Brugeren kan til enhver tid skriftligt anmode om ophør af dennes registrering, forudsat at sletningen ikke vil krænke den korrekte overholdelse af kontraktlige forhold. I dette tilfælde vil OSRAM slette alle brugerdata og andre personlige data, som er tilknyttet brugeren, så snart disse data ikke længere er nødvendige.

4. Ret til brug af information, software og dokumentation

4.1 Brugen af ​​oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed på dette OSRAM websted, er underlagt disse vilkår for brug. Separat aftalte licensbetingelser har forrang over disse vilkår for brug.
 
4.2 OSRAM giver brugeren en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at bruge de oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed for brugeren på OSRAM webstedet i det omfang, det er aftalt, eller, hvis en sådan aftale ikke findes, i det omfang det er omfattet af OSRAMs tilsigtede formål med at stille det samme til rådighed, og så længe ingen af restriktionerne i afsnit 5 finder anvendelse.
 
4.3 Software stilles gratis til rådighed i objektkode. Der medfølger ingen forpligtelse til at stille kilekoden til rådighed. Dette gælder ikke for kildekoden til open source-software hvis licensbetingelser har forrang for disse vilkår for brug når nævnte softwarevideregives og kræver, at kildekoden er tilgængelig. I sådanne tilfælde stiller OSRAM kilekoden til rådighed mod betaling for de hermed forbundne udgifter.
 
4.4 Oplysninger, software og dokumentation må ikke distribueres af brugeren til nogen tredjepart på noget tidspunkt eller lejes eller på anden måde stilles til rådighed. Medmindre det er tilladt ved ufravigelig lov, må brugeren ikke ændre softwaren eller dokumentation eller demontere, bruge reverse engineering eller dekompilere softwaren eller adskille nogen del heraf. Brugeren må tage én sikkerhedskopi af softwaren hvor det er nødvendigt at sikre yderligere brug i overensstemmelse med disse vilkår for brug.
 
4.5 Oplysninger, software og dokumentation er beskyttet af loven om ophavsret samt internationale aftaler om ophavsret og andre love og konventioner relateret til intellektuel ejendom. Brugeren skal overholde disse love og navnlig ikke ændre, skjule eller fjerne enhver alfanumerisk kode, mærker eller meddelelser om ophavsret, hverken fra oplysningerne eller fra softwaren eller dokumentationen, eller eventuelle kopier heraf.
 
4.6 §§ 69a ff. i den tyske lov om ophavsret berøres ikke heraf.

5. Intellektuel ejendomsret

5.1 Materiale på OSRAMs websted, herunder alt indhold, information, fotografier, illustrationer, grafiske fremstillinger, navne, varemærker og logoer, er ejet af OSRAM GmbH eller dets licensgivere og er beskyttet af ophavsret og loven om varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Materialet er kun til personlig, ikke-kommerciel brug. Uagtet de særlige bestemmelserne i afsnit 4 i disse vilkår for brug, kan indholdet på OSRAMs websted, som beskrevet ovenfor, ikke ændres, kopieres, reproduceres, sælges, lejes, bruges, suppleres udnyttes eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra OSRAM GmbH.
 
5.2 Intet i ovenstående skal fortolkes som implicit eller på anden måde overdragelse af licens eller ret til at bruge et hvilket som helst patent, varemærke eller anden af OSRAM GmbHs intellektuelle ejendomsret. Desuden yder det ingen licens eller ret til at bruge ophavsrettigheder eller andre rettigheder forbundet med materialerne, som er beskrevet ovenfor.
 
5.3 Ordet og enhedens varemærke OSRAM, andre produktvaremærker, illustrationer og logoer identificere OSRAM-produkter og tilhører OSRAM GmbH. Registreringer har muligvis ikke fundet sted endnu i alle relevante lande.
 
5.4 Brug af disse navne og varemærker kræver udtrykkelig tilladelse fra OSRAM GmbH. Brug af betegnelsen OSRAM som reference er tilladt, f.eks for et link til dette websted. OSRAM GmbH skal modtage meddelelse om sådan brug forinden.

6. Brugerens pligter

6.1 Når brugeren besøger eller bruger OSRAMs websted, må denne ikke

  • skade andre personer, herunder specielt mindreårige, eller krænke deres personlige rettigheder
  • begå brud på den offentlige sædelighed under brugen
  • krænke nogen intellektuel ejendomsret eller en hvilken som helst anden form for ejendomsret
  • overføre indhold som indeholder virus, en såkaldt trojansk hest, eller noget andet program, som kan skade data
  • transmittere, gemme eller overføre hyperlinks eller indhold, som brugeren ikke har ret, navnlig i tilfælde hvor sådanne hyperlinks eller indhold er i strid med tavshedspligt eller ulovlige
  • distribuere reklame eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller forkerte advarsler om virus, fejl eller lignende materiale. Desuden må brugeren ikke indbyde til deltagelse i nogen form for lotteri, sneboldsystem, kædebreve, pyramidespil eller tilsvarende aktiviteter.

6.2 OSRAM kan til enhver tid nægte adgang til OSRAMs websted, navnlig hvis brugeren overtræder en forpligtelse i henhold til disse vilkår for brug.

7. Hyperlinks

OSRAMs websted kan indeholde hyperlinks til tredjeparters websider. OSRAM har intet ansvar for indholdet på sådanne websider og repræsenterer ikke eller gør indholdet på sådanne websider til sit eget. OSRAM kontrollerer ikke oplysningerne på sådanne websider, og er ikke ansvarlig for indholdet og oplysninger, der gives derpå. Brugen af sådanne websider sker alene på brugerens eget ansvar.

8. Ansvar

8.1 Vi er kun ansvarlige for enhver form for skade ifølge de juridiske bestemmelser i tilfælde af (1), forsætlighed og grov uagtsomhed, (2) i tilfælde af skader på sundhed, fysisk skade eller død, (3) i tilfælde af påtagelsen af garantier for kvalitet eller levering, (4) i tilfælde af svigagtig fortielse og (5) i tilfælde af krav baseret på produktansvarsloven. Hvis vi culpøst tilsidesætter en væsentlig forpligtelse, eller hvis kunden har ret til krav om erstatning for skader i stedet for en ydelse, skal forpligtelsen begrænset til kompensation for typisk forekommende, forudsigelige skader. Ingen andre erstatningskrav (f.eks følgeskader), kan gøres gældende over for os. Med henblik på disse vilkår og betingelser betyder væsentlige forpligtelser de forpligtelser, som beskytter kundens væsentlige juridiske positioner, som kontrakten har til formål til at give i henhold til sit indhold og formål. Endvidere er de forpligtelser, som gør opfyldelsen af ​​kontrakten mulig, og som​​kunden normalt kan forvente opfyldt, bestemt som væsentlige forpligtelser (f.eks levering af de aftalte produkter med de aftalte egenskaber eller egenskaberne, som er anført i specifikationerne, til den korrekte tid og i overensstemmelse med disse produkters aftalte formål, eller formålet, som det fremgår af produktbeskrivelsen).
 
8.2 Oplysningerne på OSRAMs websted kan indeholde specifikationer eller generelle beskrivelser for individuelle produkters tekniske muligheder, som muligvis ikke kan opfyldes i visse tilfælde (f.eks på grund af produktændringer). Derfor skal ydelsen for produktet aftales gensidigt i hvert enkelt tilfælde på købstidspunktet.

9. Virus

Selvom OSRAM gør alt for at holde OSRAMs websted fri for virus, kan OSRAM ikke garantere, at stedet er virusfrit. Brugeren skal, af hensyn til sin egen beskyttelse, tage de nødvendige skridt til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger og skal bruge en virus scanner, før oplysninger, software eller dokumentation downloades.

10. Eksportkontrol

Eksport af ​​visse oplysninger, software og dokumentation kan, f.eks. på grund af sin art eller planlagte anvendelse eller endelige destination, kræve tilladelse. Brugeren skal nøje overholde eksportregulativer for oplysninger, software og dokumentation, specielt EU's samt de enkelte EU-medlemsstaters og USA's regulativer. OSRAM mærker sådanne oplysninger, software og dokumentation, som kræver tilladelse i henhold til tysk og EU eksportkontrollister og det amerikanske handelsministeriums kontrolliste.

11. Beskyttelse af personlige oplysninger

Til indsamling, brug og behandling af personoplysninger om brugerne af OSRAMs websted opfylder OSRAM kravene i gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og OSRAMs politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på internettet under Privacy.

12. Supplerende aftaler, værneting og lovvalg

12.1 Alle supplerende aftaler kræver skriftlig form.
 
12.2 Værneting skal være München, hvis brugeren er en handlende iht. den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch).
 
12.3 De enkelte sider på OSRAMs websted drives og administreres af Osram og/eller dets datterselskaber. Siderne overholder den gældende lovgivning i det land, hvor den ansvarlige virksomhed har sæde. OSRAM påtager sig intet ansvar for, at disse oplysninger, software og/eller dokumentation på OSRAMs websted kan ses eller downloades på steder uden for et sådant land. Hvis brugerne får adgang til OSRAMs websted fra et andet end et sådant land, er det udelukkende brugerens ansvar at overholde alle gældende, lokale love. Adgang til oplysninger, software og/eller dokumentation på OSRAMs websted fra lande, hvor sådant indhold er ulovligt, er forbudt. Hvis brugeren i sådanne tilfælde ønsker at indgå en forretningsforbindelse med OSRAM, bedes brugeren kontakte OSRAMs repræsentant i det pågældende land.
 
12.4 Disse vilkår for brug er underlagt tysk ret. Værneting skal være München. Anvendelsen af ​​den tyske standardlov om indgåelsen af ​​aftaler om internationale salg af løsøre af 17. juli 1973 og FN-konventionen om aftaler om internationale varekøb (CISG) af 11. april 1980 er derfor udelukket.
 
April 2006

© 2017, OSRAM GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LED Floater Headline